Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Koronastøtte til frivilligheten i Ringerike og Hole

SpareBankstiftelsen Ringerike har bevilget 1,6 millioner kroner i en støtteordning til lag og foreninger i Ringerike kommune og 400.000 kroner til lag og foreninger i Hole kommune, totalt 2 millioner kroner. Støtten skal gå til frivillighetens økte kostnader og tapte inntekter som følge av Korona-pandemien.

Koronastøtte til frivilligheten i Ringerike og Hole

Barn og unge prioriteres, men hele det frivillige feltet i Ringerike kommune og Hole kommune oppfordres til å søke om koronastøtte.

Søknadene behandles ut ifra samme kriterier og vurderingene gjøres av Ringerike kommune i samarbeid med musikkrådet og idrettsrådet i Ringerike og av Hole kommune i samarbeid med idrettsrådet i Hole. 

Søknadsfrist er 30. september 2020.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger i Ringerike kommune og Hole kommune som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer/aktiviteter som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, kan få kompensasjon. Det er et krav at det frivillige laget, foreningen eller organisasjonen ikke har forretningsmessig virksomhet.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tapte inntekter eller merutgifter som følge av smitteverntiltak i perioden 01.03.2020 - 31.12.2020.

Det kan være tapte inntekter som følge av avlyste, reduserte eller utsatte arrangementer, aktiviteter, treninger, tap av treningsavgift/medlemsavgift, oppdrag, konserter, cuper, loppemarked og lignende.

Aktiviteter: Gjentakende hendelser som for eksempel treninger og øvelser.

Arrangementer: Enkelthendelser som for eksempel loppemarked og konsert.

En organisasjon kan søke om kompensasjon for flere aktiviteter og flere arrangementer.

Minimumsbeløpet for kompensasjon er kroner 1000,- i samlet tapte billettinntekter, deltakeravgift og merutgifter som følge av smitteverntiltak.  

Hvordan søke koronastøtte?

Du søker via et eget søknadsskjema på henholdsvis Ringerike kommunes nettsider og Hole kommunes nettsider. Søknaden må leveres elektronisk.

Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger på vegne av sin organisasjon. Vi anbefaler å sette av god tid til å fylle ut søknaden.

Opplysninger om avlyste, utsatte eller reduserte aktiviteter og arrangementer registreres hver for seg. Informasjonen du oppgir, gir en oversikt over organisasjonens behov for kompensasjon.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden vurderes ut ifra følgende opplysninger og kriterier:

 • Organisasjonens organisasjonsnummer
 • Organisasjonens kontonummer
 • Budsjetterte og faktiske inntekter og utgifter per arrangement/aktivitet
 • Kort beskrivelse av planlagt arrangement/aktivitet
 • Kort beskrivelse av hvordan arrangementene/aktivitetene er rammet av smitteverntiltak, om de ble utsatt, avlyst eller redusert
 • Antall medlemmer/deltagere under 19 år
 • Antall medlemmer/deltagere over 19 år
 • Arrangementene/aktivitetene må ha vært planlagt gjennomført i perioden 01.03.2020-31.12.2020
 • Arrangementet må ha vært åpent for allmennheten
 • Det kan kun søkes om arrangementer som laget/foreningen/organisasjonen har vært ansvarlig for/hovedarrangør for
 • Merutgifter: Dersom arrangementet/aktiviteten er utsatt, kan arrangøren søke om kompensasjon for merutgifter knyttet til utsettelsen, for eksempel avbestillingsgebyr
 • Arrangøren kan ikke motta mer støtte enn det som er budsjettert av inntekter på forhånd
 • Dersom flere ulike aktiviteter/arrangementer er utsatt, avlyst eller redusert på grunn av koronaviruset, skal informasjon om disse legges inn hver for seg med tilhørende opplysninger
 • Dersom organisasjonen har mottatt midler fra andre kompensasjonsordninger, som for eksempel statlige krisepakker eller lignende, må denne summen oppgis

Spørsmål til søknaden

Har du spørsmål til søknaden, kan disse sendes innen 24. september til koronakompensasjon@ringerike.kommune.no for lag og foreninger i Ringerike kommune og til havar.austgard@hole.kommune.no for lag og foreninger i Hole kommune. Husk å oppgi hvilken forening, lag eller organisasjon du skal søke på vegne av.

Søknadsfrist

Onsdag 30. september 2020.

Saksbehandling

Kulturadministrasjonen i de to kommunene vurderer alle søknader samlet for hver kommune etter oppgitte kriterier for tilsagn. Vurderinger sendes på høring til Idrettsrådet og Musikkrådet i Ringerike kommune og til Idrettsrådet i Hole kommune. SpareBankstiftelsen Ringerike gjør en endelig vurdering av tildelingene.

Alle som søker, må oppgi korrekt kontaktinformasjon for å motta svar på søknaden. Det er ikke mulig å klage på behandlingen av søknaden. 

Stikkprøver

Kompensasjonsordningen er en tillitsbasert støtteordning. Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger og må være forberedt på stikkprøver             

Søk her

Du må søke via et eget søknadsskjema på den enkelte kommunes hjemmeside.

Ringerike kommune: www.ringerike.kommune.no

Hole kommune: www.hole.kommune.no