Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

 

SpareBank 1-stiftelsen Ringerike er en betydelig eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Stiftelsen bidrar positivt til lokalsamfunnet, gjennom gaver til allmennyttige formål.
SpareBank 1-stiftelsen Ringerike ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank til SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Opprettelsen av SpareBank 1-stiftelsen Ringerike skal sikre at den kapital som var opparbeidet i Ringerikes Sparebank gjennom mer enn 175 år, og som ble omdannet som følge av banksammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

 

Formål, visjoner og verdier

SpareBank 1-stiftelsen Ringerike skal forvalte de verdier den ble tilført ved opprettelsen til beste for lokalsamfunnet i Ringerike og Hole.

Formål

 • Bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.
 • Være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 Ringerike Hadeland.
 • Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler stiftelsen besitter.
 • Bidra til å videreføre sparebanktradisjoner.

Visjon

Vi bidrar til positiv utvikling av Ringerikssamfunnet.

Verdier

Vi er samfunnsbyggende og langsiktige.

Historie

Representantskapet i Ringerikes Sparebank og forstanderskapene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner besluttet i møter 17. desember 2009 at de interesser deres banker skal ivareta, var best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene ble slått sammen til en ny bank under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Sammenslutningen ble gjennomført ved at bokført grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank ble konvertert til eierandelskapital samtidig som virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner ble overtatt av og videreføres i den sammensluttende sparebanken SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Samtidig med etableringen av SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble det opprettet sparebankstiftelser som ble tilført egenkapitalbevis i den sammensluttede sparebanken.

De stiftelsene som ble opprettet, var:

 • SpareBankstiftelsen Ringerike
 • SpareBankstiftelsen Gran
 • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Eierskap

SpareBankstiftelsen Ringerike er største eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

SpareBank-stiftelsen Ringerike hadde ved etableringen en eierandel av egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland på 46,4 %.

I samarbeid med SpareBank-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og SpareBankstiftelsen Gran, ble det våren 2011 gjennomført et bredt anlagt nedsalg av egenkapitalbevis i markedet.

Gjennom dette nedsalget ble SpareBankstiftelsen Ringerikes eierandel redusert til 30 %. Stiftelsen har uttrykt at den ønsker å ha en langsiktig eierandel på minimum 25 % i banken.

Eierstrategi

 • Være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
 • Ha klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbetaling av utbytte.
 • Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til verdiøkning hos begge parter.
 • Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer.
 • Ha en langsiktig eierandel på minimum 25 % av bankens egenkapitalbevis.

Allmennyttig virksomhet

Ved utdeling av gaver vil SpareBankstiftelsen Ringerike bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

Et viktig mål med stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjonene, blant annet gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål.

Tidligere Ringerikes Sparebank var gjennom en årrekke en viktig, lokal støttespiller og bidro med betydelige beløp til lag og foreninger. Gjennom gavevirksomheten har banken vært med på å styrke lag og foreninger, og dermed også lokalsamfunnet.

SpareBank1-stiftelsen Ringerike har som mål å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement. Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktige ønsker vi å bli en viktig aktør i utviklingen av vårt lokalsamfunn.

SpareBank1-stiftelsen Ringerike tar sikte på å bruke 1,5-2,0% årlig av stiftelsens bokførte egenkapital til allmennyttige formål/gaver.

Overordnede målsettinger for gavevirksomheten

 • Bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.
 • Videreføre og videreutvikle bankens gavetradisjoner.
 • Profilere banken og stiftelsen.
 • Prioritere barn og ungdom.
 • Være proaktiv og kreativ i gavetildelinger.

Virksomhets­styring

SpareBank1-stiftelsen Ringerike er en uavhengig stiftelse, med et langsiktig mål om å bidra til å gi lokalsamfunnet vårt en positiv utvikling.

Etiske retningslinjer

På sine ulike arbeidsområder skal stiftelsen både forholde seg til lover og regler, og i etiske sammenhenger være på høyde med det som oppfattes som beste praksis.

Stiftelsens virksomhet er avhengig av et godt renommé og et godt samarbeid med sine interessenter. Gavesøkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten ellers skal til enhver tid ha tillit til vår kvalitet, profesjonalitet og integritet.

Det er derfor utarbeidet etiske retningslinjer som skal prege virksomheten og dømmekraften vår, og gjelder for alle ansatte og alle medlemmer av styrende organer i SpareBank1-stiftelsen Ringerike.

Retningslinjene gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltningsstrategi og gavepolitikk.

Vedtekter

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Ringerike

Styrende organer

Styrende organer i SpareBankstiftelsen Ringerike.

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Denne består av 10 medlemmer og to varamedlemmer:

 • Peter Bekkestad, Hønefoss (leder)
 • Unn Teslo, Hønefoss (nestleder)
 • Guro Bakke, Hole
 • Pelle Gangeskar, Hønefoss
 • Yngve Soltvedt, Tyristrand
 • Ina Elsrud, Hønefoss
 • Marte Aagesen Trondsen, Hønefoss
 • Tone Reneflot Thoresen, Tyristrand
 • Tonje G Grønvold, Hønefoss 
 • Jørgen Moe, Røyse
 • Yazzin Azari, Hønefoss
 • Elin Tuft, Sokna (varamedlem)
 • Sara Karlengen, Tyristrand (varamedlem)

 

Valgkomité

 • Runar Krokvik, Hønefoss (leder)
 • Ingvild Magnus Haraldsen, Hønefoss
 • Marianne Berggaard Breili, Sokna

 

Styret

Generalforsamlingen velger et styre. I 2024 består dette av:

       

 

Administrasjon


Kjell Baug (daglig leder)

                                                              

Forvaltnings­strategi

 • Kapitalforvaltningen er et middel for å realisere sparebankstiftelsens formål, spesielt gaver til allmennyttige formål.
 • Stiftelsen skal til enhver tid ha en egen forvaltningsstrategi. Forvaltningsstrategien er de overordnede retningslinjer for å ivareta den kapitalen som ikke står investert i egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kortsiktige likviditetsmidler og gavemidler holdes utenfor.
 • Kapitalen skal forvaltes på en forsvarlig måte ut fra et langsiktig (evigvarende) tidsperspektiv. Det skal til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.
 • Kapitalen skal ha god risikospredning og likviditet.
 • Stiftelsen skal ikke oppta lån i forbindelse med finansplasseringene.
 • Stiftelsen skal benytte ekstern rådgiver ved finansplasseringene.
 • Det er inngått avtale med Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS om rådgivning for sparebankstiftelsens finansplasseringer.

Bærekraftstrategi

Sparebanktradisjonen er et uttrykk for hvordan de lokale sparebankene har virket i de siste 200 årene. Gjennom den lokale tilhørigheten, kjennskap om og tillit til hverandre ble vårt lokalsamfunn utviklet til det Ringerike vi kjenner i dag. Bankens lån til privatpersoner og bedrifter i lokalsamfunnet, samt å gi gaver til allmennyttige formål er selve sparebanktradisjonen.

Disse tradisjonene skal videreføres, men tradisjonene må tilpasset nåtidens utfordringer, hvor klima, miljø og bærekraft står helt sentralt. Ved å gi gaver til Ringerikssamfunnet, utøve vårt eierskap i Sparebank 1 Ringerike Hadeland og ved å investere vår frie kapital i finansmarkedene, skal vi fortsette å utvikle vårt lokalsamfunn innenfor rammen av bærekraftsmålene.

Vi skal gjøre det enklere å ta bærekraftige valg!

Bærekraftstrategi.pdf